Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Infosfera sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kobierzyckiej 18a, 52-315 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041674, REGON 932274227, NIP 8971651402.

Administrator dba o Państwa dane w taki sposób, aby ich wykorzystywanie odpowiadało celowi ich posiadania oraz aby były przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (zwane dalej RODO).

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe  uzyskane w celu zawarcia umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy do:

- zawarcia i realizacji zawartej między nami umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit. b RODO);

- wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

- w czasie wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- w czasie, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe

- w czasie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- celem zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania w czasie trwania umowy i przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy oraz w przypadkach dochodzenia przez nas roszczeń czy zawiadamiania właściwych organów podczas trwania takich postępowań;

- celem ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń np. poprzez sprzedaż wierzytelności z umowy innemu podmiotowi  przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;

- celem tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne w czasie trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;

- celem weryfikacji wiarygodności płatniczej przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych, treść tej zgody będzie określać cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.

Informujemy, że dane Państwa nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. podmiotach, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. f RODO), nie będą wykorzystywane do profilowania, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Państwa dane będą przekazywane:

- dostawcom systemów informatycznych i usług IT;

- podmiotom świadczącym na rzecz Infosfera SP. z o.o. umowy, takie jak: dochodzenie należności, usługi prawne, usługi księgowe, usługi kadrowo-płacowe;

- operatorom pocztowym i kurierom;

- bankom w zakresie realizacji płatności;

- organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ

Celem zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych w formularzu , które są niezbędne do jej zawarcia i wykonania. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (numer telefonu do kontaktu, adres poczty elektronicznej  itp.).

DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, wówczas wejdziemy w posiadanie informacji o tym z jakiego konta oraz w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1)            sprostowanie (poprawienie) danych;

2)            usunięcie danych;

3)            ograniczenie przetwarzania danych;

4)            dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

5)            przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać, składając odpowiedni wniosek w siedzibie Infosfera Sp. z o.o.  Abyśmy mieli pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić lub prosić o przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

ZGODA

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KONTAKT I INFORMACJE

Nasze dane kontaktowe:

Infosfera Sp. z o. o.

ul. Kobierzycka 18a

52-315 Wrocław

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.